Dự án Tương lai của Năm

Dự án Tương lai của Năm (Future Project of the Year): dành cho một dự án (đồ án) đề xuất ở Việt Nam chưa (và có thể không) được xây dựng, đáp ứng các tiêu chí:

  • Tiến bộ: đề xuất công nghệ – giải pháp mới;
  • Tích hợp: trong tư duy thiết kế và phương pháp xây dựng;
  • Tiềm năng: giải quyết những vấn đề hiện tại và định hướng tiềm năng trong tương lai.

futureprojectoftheyear

[ Quy chế giải thưởng ]

Share Button