039 – Cảng cá Thịnh Long


  • Địa điểm chụp: Thịnh Long, Nam Định
  • Thời gian chụp: Tháng 5/2014