Dự án "Thành phố sông Hồng"

In

Phối cảnh khu vực 2 hữu ngạn. Nguồn: Dự án quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng - 2007

Tin mới hơn: