Cuộc thi Tài năng Kiến trúc 2013

Đồ án dự thi

Đồ án 01 Đồ án 02 Đồ án 03 Đồ án 04 Đồ án 05

Đồ án 06 Đồ án 07 Đồ án 08 Đồ án 09 Đồ án 10

Đồ án 11 Đồ án 12 Đồ án 13 Đồ án 14 Đồ án 15

Đồ án 16 Đồ án 17 Đồ án 18 Đồ án 19 Đồ án 20

Đồ án 21 Đồ án 22 Đồ án 23 Đồ án 24 Đồ án 25

Đồ án 26 Đồ án 27 Đồ án 28 Đồ án 29 Đồ án 30

Đồ án 31 Đồ án 32 Đồ án 33 Đồ án 34 Đồ án 35

Đồ án 36 Đồ án 37 Đồ án 38 Đồ án 39