036 – Nước sạch


  • Địa điểm: Huyện A Lưới, Huế
  • Thời gian: 11:20′ ngày 23/04/2014