Ashui.com

Sunday
Oct 24th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ dự án

Chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ dự án

Viết email In
Hiện nay, hầu hết các dự án khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội, các chủ đầu tư dự án chưa thực hiện lập và trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án dẫn đến khó khăn trong kiểm soát việc thực hiện dự án, khó phân định việc đúng sai và quy trách nhiệm trong một số nội dung khi thực hiện dự án của chủ đầu tư và các bên liên quan.

Đối với dự án phát triển nhà ở, hiện nay chưa có quy định chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở phải lập Điều lệ quản lý thực hiện dự án trình UBND cấp tỉnh phê duyệt để quản lý đầu tư xây dựng (tương tự như đối với dự án khu đô thị mới), đây là khoảng trống trong quy định quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có bản Dự thảo về “Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở” trình Vụ pháp chế -Bộ Xây dựng xem xét và cho ý kiến.

Điều lệ này quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở)…từ khi tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng đến khi hoàn thành toàn bộ dự án. Điều lệ này quy định các chủ đầu tư phát triển dự án phải lập kế hoạch triển khai dự án:

Căn cứ vào tiến độ dự án, phân kỳ đầu tư (nếu có) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ đầu tư lập kế hoạch thực hiện dự án gồm:

Kế hoạch thực hiện đầu tư bao gồm tổng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc (từ tháng/năm đến tháng/năm). Thuyết minh phương án tổ chức đầu tư xây dựng cuuar chủ đầu tư.

Lập kế hoạch thực hiện từng công việc (GPMB, san lấp, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội, đầu tư các công trình nhà ở, công trình khác,…). Chủ đầu tư phải đưa ra được trình tự đầu tư xây dựng các hạng mục công việc, tổng thời gian thực hiện các hạng mục.

Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng phải nêu được trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trước khi đầu tư xây dựng các công trình khác.

Bên cạnh đó, Điều lệ cũng quy định về quản lý tiến độ thực hiện dự án

Quy định trách nhiệm của chủ đầu tư cấp I, chủ đầu tư cấp II về tiến độ thực hiện dự án.

Tất cả các công trình xây dựng trong khu đô thị mới trước khi triển khai phải lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với tổng tiến độ của dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở). Chủ đầu tư cấp I có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận sự phù hợp của bản tiến độ thi công xây dựng với tiến độ dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở).

Các biến pháp kiểm soát tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư cấp I (tốc chức bộ máy theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu các chủ đầu tư cấp II, các nhà thầu thi công, cung ứng vật tư thiết bị…cam kết đảm bảo tiến độ dự án, yêu cầu về chế độ báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng công trình của chủ đầu tư cấp II với chủ đầu tư cấp I đối với các công trình chuyển giao cho chủ đầu tư cấp II thực hiện,…

Các quy định giúp chính quyền địa phương theo dõi được tiến độ dự án

Quy định về chế độ thông báo khởi công dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở), thông báo khởi công công trình của chủ đầu tư: Thời gian gửi thông báo trước ngày khởi công, các đơn vị nhận thông báo, nội dụng chính của thông báo, phần hồ sơ gửi kèm thông báo.

Quy định về chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư, các đơn vị nhận báo cáo, thời điểm bắt đầu thực hiện gửi báo cáo, nội dung chính của báo cáo.

Các quy định khác

Trước khi khởi công xây dựng dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm đăng ký với Sở Xây dựng, cơ quan quản lý xây dựng cấp quận, huyện nơi có dự án, người đại diện chủ đầu tư để liên hệ giải quyết các công việc trong quá trình thực hiện dự án, địa chỉ liên ahệ, số điện thoại, fax. Khi có thay đổi các thông tin trên, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở xây dựng và cơ quan quản lý xây dựng quận, huyện nơi có dự án.

Đến nay Dự thảo này đã được Sở Xây dựng cơ bản hoàn thành và đang trình xin ý kiến Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng, để làm cơ sở gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND Thành phố Hà Nội quyết định ban hành theo quy định.

(Theo Sở Xây dựng Hà Nội)
 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1822 khách Trực tuyến

Quảng cáo