Ashui.com

Friday
Oct 07th
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Chủ đầu tư dự án phải ký quỹ

Chủ đầu tư dự án phải ký quỹ

Viết email In

Ngày 13/12, Bộ Tài nguyên - môi trường đã tổ chức hội thảo góp ý một số nội dung của dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Đất đai năm 2013 của UBND các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào.

Theo dự thảo, việc lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án có sử dụng đất sẽ chặt chẽ hơn.

Trước khi được giao đất, chủ đầu tư dự án phải được sở Tài chính đánh giá về năng lực đầu tư thông qua cáo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo giám sát tài chính hàng năm, báo cáo kiểm toán...; sở Kế hoạch - đầu tư đánh giá về điều kiện ký quỹ; sở Tài nguyên - môi trường xem xét việc chấp hành pháp luật về đất đai của chủ đầu tư trên phạm vi toàn quốc.

Các điều kiện trên được thẩm định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đồng thời với quá trình cấp chứng nhận đầu tư hoặc đăng ký kinh doanh.

Dự thảo nghị định cũng nói khá rõ về trường hợp chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. Cụ thể các địa phương chỉ cho thực hiện các dự án loại này khi địa phương không còn quỹ đất sạch để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh.

Nếu tại địa phương có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp thì đất ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp này phải được “lấp đầy” ít nhất 60% diện tích. Ngoài ra, những dự án này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được xét duyệt và công bố, chủ đầu tư phải đăng ký tại Sở Tài nguyên - môi trường.

Việc lấy ý kiến của người dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng được đề cập cụ thể như cơ quan có thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có tránh nhiệm phải báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của người dân.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được ít nhất 80% ý kiến của người dân đồng thuận thì mới hoàn thiện phương án trình HĐND thẩm định. Nếu không đủ tỉ lệ ý kiến đồng thuận thì phải rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến khi đạt được tỉ lệ đồng thuận trên.

Nội dung của kế hoạch sử dụng đất bao gồm cả việc xác định qui mô, địa điểm đầu tư các dự án, công trình sử dụng đất do nhà nước thu hồi đất (quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng) và các dự án, công trình sản xuất kinh doanh không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (chủ đầu tư được nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất... ).

D.N.H

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 1012 khách Trực tuyến

Quảng cáo