Ashui.com

Saturday
Oct 01st
Home Dự án Kinh tế / Pháp luật Hà Nội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất

Hà Nội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Thạch Thất

Viết email In

UBND thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 7038/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 – 2015) huyện Thạch Thất. 

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thạch Thất gồm 18.459,05 ha tổng diện tích tự nhiên, trong đó: đất nông nghiệp chiếm 42,72%; đất phi nông nghiệp chiếm 54,25%; đất đô thị 2,61%; đất khu dân cư nông thôn chiếm 16,57%; đất khu du lịch là 0%; còn lại đất chưa sử dụng chiếm 3,03%. 

Trong số đó có 1999,38 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (giai đoạn đầu: 1328,87 ha, giai đoạn cuối: 559,51 ha). Diện tích đất chưa sử dụng được đưa vào sử dụng cho các mục đích như: đất nông nghiệp, đất lúa nước, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp, đất quốc phòng, đất khu dân cư nông thôn; trong đó nhiều nhất là sử dụng cho đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất. 

Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) của huyện Thạch Thất được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Trong 5 kỳ đầu, UBND huyện Thạch Thất sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, cụ thể: năm 2011 đất nông nghiệp có diện tích 9305,12 ha; đến năm 2015 còn 8052,35 ha; đất phi nông nghiệp năm 2011 có diện tích 8110,20 ha, đến năm 2015 tăng lên 9449,07 ha.

UBND huyện Thạch Thất tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện./. 

(Kinh tế & Đô thị) 

 

Thêm bình luận


Mã an toàn
Đổi mã khác

Bảng quảng cáo

Tìm kiếm

Tạp chí

Hiện có 2822 khách Trực tuyến

Quảng cáo