2018

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạđề c (07/07/2018 – 31/10/2018 @4 tháng), qua 2 hệ thống:

  • Gửi hồ sơ đề cử qua địa chỉ email: awards@ashui.com
  • Các đề cử do Ban biên tập Ashui.com đề xuất.

Giai đoạn chđề c chính thức (01/11/2018 – 30/11/2018): do Hội đồng tuyển chọn gồm các thành viên có uy tín thực hiện. Mỗi hạng mục không có quá 10 đề cử chính thức.

Giai đoạn bình chn (0:00, 01/12/2018 – 0:00, 31/12/2018 @1 tháng): lấy phiếu bình chọn online (trực tuyến) của cộng đồng theo mẫu/form trên trang web chính thức của giải thưởng; đồng thời, Hội đồng tuyển chọn bỏ phiếu kín.

[ Quy chế giải thưởng ]

Share Button