Tổ chức – Tài trợ

Chủ trì:
ashui.com

Tổ chức thực hiện:
ConsMedia

Các nhà tài trợ:

 

Hỗ trợ tổ chức:

Đối tác thực hiện:

      

Đối tác truyền thông:

elle1 KTVN1        bciasia1 asiaarchitects1

Share Button